Sarah Nankin
Ice skater #2, 2005
Lambda print, 100 x 100cm