Sarah Nankin
Ice skater #3, 2005
Lambda print, 100 x 100cm